magnetic drum

An early high speed, direct access storage device that used a magnetic coated cylinder with tracks around its circumference. Each track had its own read/write head.

Trống từ
Một thiết bị lưu truy cập trực tiếp tốc độ cao trước đây vốn đã sử dụng một cylinder vốn tử tính với các rãnh bao quanh. Mỗi rãnh còn có đầu đọc/ghi của riêng nó.


Published:

PAGE TOP ↑