magnetic coercivity

The amount of energy required to alter the state of a magnet. The higher a magnetic disk’s coercivity index, the more data it can store.

Độ kháng từ
Năng lượng yêu cầu để thay đổi trạng thái của một nam châm. Chỉ số kháng từ của một đĩa từ càng cao, nó càng có thể lưu trữ được nhiều dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑