MAE(Macintosh Application Environment),(Metropolitan Area Exchange)

(1) (Macintosh Application Environment) Software from Apple that allows Macintosh programs to run on UNIX workstations under the X Window system. MAE supports AppleTalk and MacTCP, allowing UNIX users to share printers, files and e-mail with other Macintosh users on the network.

(2) (Metropolitan Area Exchange) Originally known as Metropolitan Area Ethernets, MAEs are major network access points (NAPs) in the Internet. See NAP.

MAE(Macintosh Application Environment),(Metropolitan Area Exchange)
(1) (Macintosh Application Environment) Phần mềm của Apple vốn cho phép các chương trình của Macintosh chạy trên các trạm làm việc UNIX trong hệ thống X Window. MAE hỗ trợ Apple Talk và MacTCP, cho phép những người dùng UNIX chia sẻ các máy in, các file và e-mail với những người dùng Macintosh khác trên mạng.

(2) (Metropolitan Area Exchange) Đầu tiên được gọi là Metropolitan Area Ethernets, các MAEà các điểm truy cập mạng chính (các NAP)trong Internet. Xem NAP.


Published:

PAGE TOP ↑