MacWrite

A full featured Macintosh word processing program from Claris Corporation that used to be packaged with every Mac.

MacWrite
Một chương trình xử lý từ Macintosh đầy đủ tính năng của Claris Corporation vốn được sử dụng để được đóng gói với Mac.


Published:

PAGE TOP ↑