MacTerminal

Macintosh terminal emulation software from Apple that allows a Mac to function as an IBM 3278 Model 2 (when used with an AppleLine Protocol Converter) or Digital VT 52 or VT 100 terminal.

MacTerminal
Phần mềm mô phỏng thiết bị đầu cuối của Macintosh của Apple vốn cho phép Mac thực hiện chức năng như là đầu cuối VT 100 hoặc Digital VT 52 hoặc IBM 3278 Model 2 (lúc dược sử dụng với một AppleLine Protocol Converter).


Published:

PAGE TOP ↑