Macromedia Freehand

A full featured drawing program for Windows and Macintosh from Macromedia. It combines a wide range of drawing tools with special effects. FreeHand was first available on the Mac and was originally Aldus Freehand from Aldus Corporation.

Macromedia Freehand
Một chương trình vẽ được mô tả đầy đủ sử dụng trong Windows và Macintosh của Macromedia. Nó kết hợp rất nhiều công củ vẽ với các hiệu ứng đặc biệt. FreeHand đầu tiên có sẵn trên Mac và đầu tiên là Aldus Freehand của Aldus Corporation.


Published:

PAGE TOP ↑