macro recorder

A program routine that converts menu selections and keystrokes into a macro. A user turns on the recorder, calls up a menu, selects a variety of options, turns the recorder, off and assigns a key command to the macro. When the key command is pressed, the selection are executed.

macro recorder
Một thường trình chuyển đổi các phần chọn menu và các phím, thành một macro. Một người dùng có thể mở recorder, gọi một menu, chọn nhiều tùy chọn khác nhau, tách recorder và gán một lần từ bằng phím cho macro. Lúc một lệnh từ bằng phím được ấn, các phần chọn được thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑