macro processor

(1)Software that creates and executes macros from the keyboard.

(2)The part of an assembler that substitutes the macro subroutines for the macro calls.

Bộ xử lý macro
(1)Phần mềm tạo và thực thi các macro từ bàn phím.

(2)Thành phần của một bộ biên dịch hợp ngữ vốn thay thể các lệnh gọi macro bằng các thường trình con của macro.


Published:

PAGE TOP ↑