macro assembler

An assembler program that lets the programmer create and use macros.

Bộ biên dịch hợp ngữ macro
Một chương trình biên dịch hợp ngữ vốn cho phép lập trình viên tạo và sử dụng các macro.


Published:

PAGE TOP ↑