MacPaint

A full featured Macintosh paint program from Claris that was originally developed by Apple and bundled with every Mac up until the Mac Plus. MacPaint’s PICT file format is used for printing the screen. By pressing Command shift 3, the current screen is stored in a PICT file for printing either in MacPaint or other program.

MacPaint
Một chương trình tô được miêu tả đầy đủ của Macintosh của Claris vốn đã được phát triển đầu tiên bởi Apple và đi kèm với Mac cho đến thể hệ Mac Plus.Định dạng file PICT của MacPaint được sử dụng để in màn hình. Bằng cách ấn Command shift 3, màn hình hiện hành được lưu trữ trong một file PICT để in trong MacPaint hoặc một chương trình khác.


Published:

PAGE TOP ↑