MacLink Plus

A Macintosh file transfer program from DataViz Corporation, Trumbull, CT, that provides document conversion for over 45 Mac and PC formats. Versions are available for NeXt and Sun workstations and Wang OIS and VS systems.

MacLink Plus
Một chương trình chuyển giao file của Macintosh từ Data Viz Corporation, Trumbull, CT, vốn cung cấp tính năng chuyển đổi tài liệu cho hơn 45 định đạng PC và Mac. Các phiên bản có sẵn cho các trạm làm việc Sun và NeXt và các hệ thống VS và OIS.


Published:

PAGE TOP ↑