Macintosh

A family of personal computers from Apple. The original Mac with its vertical cabinet was introduced in 1984. The Mac operating system with its graphics based user interface has been provided a measure of consistency and ease of use that is unmatched. The Macintosh family is the largest non IBM compatible personal computer series in use. Until 1994, Apple introduced the Power Macintoshes (PowerMacs), which use the PowerPC CPUs and provide increased performance. Today, all Macs are PowrPC based. PowerMacs run native PowerMac applications and emulate 680×0 applications DOS and Windows applications can be run via emulation software from Insignia Solutions or via plug in boards that contain an x86 CPU.

Macintosh
Một họ máy tính cá nhân của Apple. Mac gốc với vỏ máy thẳng đứng của nó đã được giới thiệu vào năm 1984. Hệ điều hành Mac với giao diện người dùng dựa trên đồ họa của nó đã cung cấp một tiêu chuẩn đánh giá tính ổn định và mức độ dễ sử dụng vốn không phù hợp. Họ Macintosh là series máy tính cá nhân lớn nhất không tương thích với IBM. Cho đến năm 1994, Power phổ biến nhờ 680×0 của Motorola của các CPU. Vào năm 1994, Apple đã giới thiệu Power Macintosh (PowerMacs), vốn sử dụng Power PC CPU và cung cấp tính năng cải tiến trong hoạt động. Ngày nay Mac dựa trên Power PC. Macs chạy các trình ứng dụng Power gốc và mô phỏng các trình ứng dụng 680×0. Các trình ứng dụng DOS và Windows có thể được chạy qua phần mềm mô phỏng của Insignia Solutions hoặc qua các bảng plug in vốn chứa một x86 CPU.


Published:

PAGE TOP ↑