Macintosh extension

Additional software functions for the Macintosh, which include drivers and other enhancements to the operating system.In system 7, system extensions reside in the Extensions folder. Mac extensions are the counterpart to the CONFIG.SYS file for DOS.

Phần mở rộng Macintosh
Các chức năng phần mềm bổ sung vào Macintosh vốn bao gồm các trình điều khiển và các phần cải tiến khác đối với hệ điều hành. Trong System 7, các phần mở rộng hệ thống có trong folder Extensions. Các phần mở rộng của Mac là phần đối chiếu với file CONFIG.SYS sử dụng cho DOS.


Published:

PAGE TOP ↑