machine readable

Data in a form that can be read by the computer, which includes disks, tapes and punched cards. Printed fonts that can be scanned and recognized by the computer are also machine readable.

machine readable
Dữ liệu có thể được đọc bởi máy tính vốn bao gồm các dĩa, băng từ và các card bấm lỗ. Các font được in vốn có thể được quét và được nhận biết bởi máy tính cũng ở dạng mà máy tính có thể được.


Published:

PAGE TOP ↑