machine independent

Refers to software that runs in a variety of computers. The hardware specific instructions are in some other program(operating system, DBMS, etc.). Contrast with machine dependent. See device independent.

machine independent
Đề cập đến phần mềm chạy trong nhiều máy tính khác nhau. Các chỉ lệnh dành riêng cho phần cứng ở trong một số chương trình khác(DBMS). Trái với machine dependent. Xem device independent.


Published:

PAGE TOP ↑