machine cycle

The shortest interval in which an elementary operation can take place within the processor. It is made up of some number of clock cycles.

Chu kỳ máy
Khoảng thời gian ngắn nhất trong đó một hoạt động sơ cấp có thể xảy ra trong khi xử lý. Nó được cấu thành từ một số chu kỳ đồng hồ.


Published:

PAGE TOP ↑