Mach

A UNIX like operating system developed at Carnegie Mellon University. It is designed with a microkernel architecture that makes it easily portable to different platforms.

Mach
Một hệ điều hành tương thích UNIX được phát triển tại trường Đại học Carnegie Mellon. Nó được thiết kế với một cấu trúc microkernel vốn làm cho nó dễ đưa sang các nền khác.


Published:

PAGE TOP ↑