MacDFT

Software that provides 3270 emulation for the Macintosh from Apple. It accompanies Apple’s TwinAx/Coax board and supports CUT and DFT modes and DFT multiple sessions under SNA.

MacDFT
Phần mềm cung cấp chương trình mô phỏng 3270 cho Macintosh của Apple. Nó đi kèm với bảng TwinAx/Coax và hỗ trợ các chế độ CUT và DFT và nhiều tác vụ DFT trong SNA.


Published:

PAGE TOP ↑