MacAPPC

LU 6.2 compliant software from Apple Computer that allows a Macintosh To be a peer to an IBM APPC application.

MacAPPC
Phần mềm tương thích LU 6.2 của Apple Computer vốn cho phép Macintosh tương đồng voi trình ứng dụng IBM APPC.


Published:

PAGE TOP ↑