MAC layer(Media Access Control layer)

The protocol sublayer that controls access to the physical transmission medium on a LAN. The MAC layer is implemented in the network adapter (NIC). Common MAC standards are CSMA/CD used in Ethernet and various token passing methods used in Token Ring, FDDI and MAP.

Lớp MAC(Media Access Control layer)
Lớp con của giao thức vốn điều khiển sự truy cập sang môi trường truyền phát vật lý trên một LAN.Lớp MAC được thực thi trong adapter mạng (NIC). Các tiêu chuẩn MAC thông thường là CSMA/CD được sử dụng trong Ethernet và nhiều phương pháp chuyển token khác nhau được sử dụng trong Token Ring, FDDI và MAP.


Published:

PAGE TOP ↑