KSDS(Keyed Sequence DataSet)

A VSAM structure that uses an index to store records in available free space. Retrieval is by key field or by address. Contrast with ESDS.

KSDS(Keyed Sequence DataSet)
Một cấu trúc VSAM sử dụng một chỉ mục để lưu trũ các record trong khoảng trống có sẵn. Việc truy xuất được thực hiện bởi trường phím hoặc bởi địa chỉ. Trái với ESDS.


Published:

PAGE TOP ↑