KnowledgeMan

An application development system for DOS, OS/2,VMS and UNIX environments from Micro Data Base Systems, Inc., Lafayette, IN. It includes RDBMS, object-based 4GL programming and integrated functions, allowing, for example, database queries to update spreadsheets or results to be embedded in text documents.

KnowledgeMan
Một hệ thống phát triển trình ứng dụng dành cho các môi trường DOS, OS/2,VMS và UNIX của Micro Data Base Systems, Inc., Lafayette, IN. Nó bao gồm một RDBMS, các chức năng hợp nhất và lập trình 4GL dủa vào đối tượng cho phép các query cơ sở dữ liệu cập nhật các trang bảng tính hoặc các kết quả đơực nhùng trong tài liệu text.


Published:

PAGE TOP ↑