knowledge representation

A method used to codeknowledge in expert system, typically a series of IF-THEN rules (IF this condition ocuurs, THEN take this action).

knowledge representation
Một phươ ng p được dùng để mã hóa kiến thức trong một hệ thống chuyên nghiệp, điển hiifmh là các chuoxi quy tac IF-THEN (Nếu điều kiện này xuât hiện, thì thực hiện hoạtđộng này.)


Published:

PAGE TOP ↑