knowledge acquisition

The process of acquiring knowledge from a human expert for an expert system, which must be carefully organized into IF -THEN rules or some other form of knowledge representation.

thu thập kiến thức
Quy trính thu thập kiến thức từ một chuyên viên dành cho một hệ thống chuyên nghiệp, nó phại được tổ chức kỹ càng thành các quy tăc IF-THEN hoặc dạng trình kiến thức khác.


Published:

PAGE TOP ↑