kludge

Also spelled “kluge” and pronounced “klooj”. A crude, inelegant system, component or program. It mey refer to a makeshift, temporary solution to a problem as well as to any product that is poorly designed or that becomes unwieldy over time.

kludge
Còn được đánh vần là “kluge” và phát âm “klooj”. Một hệ thống thành phần hoặc chương trính chưa hoàn chỉnh. Nó có thể chỉ một dụng cụ thay thế tạm thời, giải pháp tạm thời cho một vấn đế cũng như cho bất kỳ sản phẩm nào được thiết kế nghèo hoặc trở nên khó di chuyển.


Published:

PAGE TOP ↑