kiosk

A small, self-standing structure such as a newsstand or ticket booth. Unattended, multimedia kiosks dispense public information.

kiosk
Một cấu trúc tự đứng, nhỏ chẳng hạn một quầy bàn báo hoặc quầy bàn vé. Các kiosk đa phương triên truyền thông độc lập phát thông tin công cộng.


Published:

PAGE TOP ↑