kill file

In a computer newsgroup, a file that contains a list of subjects or names that you do not want to appear on the list of messages available for you to read. If you find that the contributions of Edward.Jerk are consistently a waste of time to read, you can add this person’s name to the kill file, and his contributions will be discarded automatically before they can reach your screen.

tệp bác bỏ
Trong một nhóm thông tin của mạng máy tính, đây là một tệp chứa danh sách các chủ đề hoặc các tên người mà bạn không muốn cho xuất hiên trên bảng liệt kê các thông tin có sẵn để cho bạn đọc. Nếu bạn không muốn đọc tiếp các thông báo của Edward P.Jeck, chẳng hạn, bạn có thể bổ sung tên đó vào tệp bác bỏ nảy, và thông tin do anh ta phân phối sẽ tự động bị bác bỏ trước khi đến được màn hình của bạn.


Published:

PAGE TOP ↑