KHz(Kilo-Hert-Z)

One thousand cycles per second. See horizontal scan frequency.

KHz(KiloHertz)
Một ngàn chu kỳ trên giây. Xem horizontal scan frequency.


Published:

PAGE TOP ↑