Khornerstones

A benchmark program that tests CPU, I/O and floating point performance.

Khornerstones
Một chương trính chuẩn kiểm tra hoạt động của CPU, I/O và dấu chấm động.


Published:

PAGE TOP ↑