keystroke

The physical action of pressing down a key on the keyboard so that a character is entered or a command is initiated.

(động tác) gõ phím, nhấn phím
Một tác động ấn vào một phím trên bàn phím để nhập một ký tự, hoặc khởi đầu một lệnh.


Published:

PAGE TOP ↑