keypunch

To punch holes in a panche card. It is sometimes used to refer to typing on a computer keyboard.

AA(Auto Answer)
Để đục lỗ trên một phiếu đục lỗ. Đôi khi nó được dùng để ám chỉ đến việc gõ nhập trên một bàn phím máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑