keypunch machine

A punched-card data entry machine. A deck of blank cards is placed into a hopper, and,upon operator command, the machine feeds one card to a punch station. As characters are typed, a series of dies at the punch station punch the appropriate holes in the selected card column.

máy xuyên phiếu
Một máy nhập dữ liệu phiếu đục lỗ. Một hộc các phiếu trống được đặt vào một các phiếu, và khi lệnh thực thi, máy chuyển một phiếu vào một trạm đục lỗ. Khi các ký tự được gõ nhập, một chuỗi các khuôn tại trạm đục lỗ đuc các lỗ phù họp trong cột của phiếu được chọn.


Published:

PAGE TOP ↑