keyframe

In computer graphics animation, a frame that indicates the beginning or end of an object in motion.

khung phím
Trong hiệu ứng hoạt hình đồ họa máy tính, một khung chỉ nơi bắt đầu hoặc kết thúc của một đối tượng chuyển động.


Published:

PAGE TOP ↑