keyboard

A set of input keys. On terminals and personal computers, it includes the standard typewriter keys and several specialized keys. Keyboard quality is critical for experienced typists. The feel(tension and springness) varies greatly. Key placement is important. Older keyboards and new laptop keyboards may have awkward designs.

bàn phím
Một tập hợp các phím nhập.
Trên các thiêt bị đầu cuối và máy tính cá nhận,nó bao gồm các phím đánh chữ tiêu chuẩn và một số phím chuyên dùng. Chất lượng bàn phím luôn quan trong đối vởi nhũng ngưòi đánh máy thông thạo.
Vị trí của phím rât quan trong.
Các bàn phím đây và các bán phím của máy laptop mởi có kiểu thiết kế khó sư dụng


Published:

PAGE TOP ↑