keyboard template

A plastic card that fits over the function keys to identify each key’s purpose in a particular software program.

mẫu bàn phím
Một card nhựa vừa với các phím chức năng để nhận biết mục đích của mỗi phím trong một chương trính phần mềm cụ thể.


Published:

PAGE TOP ↑