keyboard layout

The arrangement of keys on the computer’s keyboard.
A PC’s keyboard layout uses the standard QWERTY layout that typewriters have used for a century.
However, there are three different standards for arranging special computer keys such as Ctrl and Alt, Early IBM Personal Computers used a standard 83-key layout that attracted a good deal of criticism because of the odd key layout, such as placing the backslash key between the Z and the shift keys. Many people also considered the Enter key too small. Toggle keys such as Scroll Lock, Num Lock, and Caps Lock lacked lights, and you could not tell whether one was active.
In response to this criticism, IBM introduced a new 84-key layout with the release of the IBM Personal Computer AT. The AT keyboard uses the standard Selectric typewriter key layout for the typing area,with three indicators that light up when you press Scroll Lock, Num Lock, or Caps Lock. The new 84th key, called Svs Req, is used only when you are running an operating system other than MS-DOS. The latest standard is an enhanced, 101-key layout. The 12 function keys (instead of 10) are lined up above the number keys. The 101-key layout also has a separate cursol-control keypad. The101-key standard includes a relocated Ctrl key that touch typists dislike. The Ctrl key is used with other keys to give commands. In the earlier keyboard, Ctrl was situated left of the key, within easy reach of your left pinky. In the 101-key layout, however, Ctrl is at the lower left, requiring a contorted movement to reach it. Many IBM PC-compatible computers use a corrected 101-key layout that places the Ctrl key back beside the A key.

bố trí bàn phím, mặt bằng bàn phím
Sự sắp xếp các phím trên bàn phím máy tính. Mặt bằng bàn phím của các máy PC dùng tiêu chuẩn QUWERTY mà các máy đánh chữ đã sủ dụng hàng trăm năm nay. Tuy vậy, người ta cũng dùng các tiêu chuẩn khác để bố trí các phím máy tính đậc biệt, như Control và Alt chẳng hạn. Các máy tính IBM PC loại cũ dùng cách bố trí 83 phím tiêu chuẩn, đã bị nhiều người chỉ trích vì vị trí của phím gạch chéo ngược không hợp lý, phím Enter quá nhỏ, và thiếu đèn báo cho các phím hai vị trí như Scroll Lock, Num Lock, hoặc Caps Lock.
Hãng IBM đã giới thiệu một cách bố trí mới 84 phím kèm với máy IBM PC AT. Bàn phím AT dùng cách bố trí phím của máy đánh chữ Selectric tiêu chuẩn đối với khu vực đánh các chữ, đồng thời gắn thêm các đèn báo Scroll lock, và Caps Lock. Phím mới thứ 84 này, gọi là SysRq,chỉ dùng khi chạy với hệ điều hành không phải là MS-DOS. Tiêu chuẩn mới nhất là cách sắp xếp cải tiến, gồm 101 phím. Mười hai phím chức năng (thay vì 10) được xếp thẳng hàng phía trên các phím số, nằm ngoài tầm với của vị trí bàn tay đặt bình thường. Cách sắp xếp 101 phím này cũng có bộ phím (keypad) điều khiển con trỏ riêng. Tiêu chuẩn 101 phím đặt lại vị trí cho phím Control nằm ở góc thấp bên trái, nên cách đánh không giống trước. Trước đây phím Control nằm bên trái phím chữ A, thuộc vùng dễ khống chế thuộc bàn tay trái, còn ở vị trí hiện nay, khi đánh nó phải hỏi văn bàn tay trái.Nhiều máy tính loại tương thích IBM PC cũng dùng sơ đồ 101 phím, nhưng trả vị trí của phím Control về bên cạnh phím A như cũ.


Published:

PAGE TOP ↑