keyboard interrupt

A signal that gets the attention of the CPU each time a key is pressed.See interrupt.

sự ngắt bàn phím
Một tín hiệu gây ra sự chú ý cho CPU mỗi khi một phím được nhấn .Xem interrupt.


Published:

PAGE TOP ↑