keyboard controller

A circuit that monitors keystrokes and generates the required data bits when pressed.

bộ điều khiển bàn phím
Một mạch kiểm soát các phím gõ và tạo các bít dữ liệu yêu cầu khi được nhấn.


Published:

PAGE TOP ↑