keyboard connector

On a PC, there are two types of keyboard connectors. The standard PC uses a 5-pin DIN plug and socket. PS/2s and laptops use a smaller 6-pin mini DIN plug and socket.

bộ nối kết bàn phím
Trên một PC, có 2 loại bộ nối kết bàn phím. PC tiêu chuẩn sử dụng một phích cắm và một ổ cắm DIN 5 chốt. Các máy PS/2 và các máy laptop sử dụng phích cắm và ổ cắm mini DIN 6 chốt nhỏ hơn.


Published:

PAGE TOP ↑