keyboard buffer

A memory bank or reserved memory area that stores keystrokes until the program can accept them. It lets fast typist continue typing while the program catches up.

keyboard buffer
Một ngân hàng bộ nhớ hoặc vùng bộ nhớ dành riêng lưu trữ các phím gõ cho đến khi chương trình có thể nhận được chúng.Nó cho phép những người đánh máy nhanh tiếp tục gõ nhập trong khi chương trình vẫn theo kip.


Published:

PAGE TOP ↑