key variable

In a spreadsheet program, a constant placed in a cell at the upper left corner of the spreadsheet and referenced throughout the spreadsheet using absolute cell references.

biến khóa, biến chốt
Trong chương trính bảng tính, đây là một hằng số được đăt trong ô ỏ góc trái trên cùng của bảng tính có dùng các tham chiếu ô tuyệt đối.


Published:

PAGE TOP ↑