key-to-tape machine

A stand-alone data entry machine that stores data on magnetic tape for computer entry.

key-to-tape machine
Một máy nhập dũ liệu độc lập lưu trữ dữ liệu băng từ dành cho mục nhập máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑