key-to-disk machine

A stand-alone data entry machine that stores data on magnetic disk for computer entry.

key-to-disk machine(Auto Answer)
Một máy nhập dữ liệu độc lập lưu trữ dữ liệu trên dĩa từ tính dành cho mục nhập máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑