key telephone system

An inhouse telephone system that is not centrally connected to a PBX. Each telephone has buttons for outside lines that can be dialed directly without having to “dial 9″.

hệ thống điện thoại phím
Một hệ thống điện thoại nội bộ không được nối kết tập trung vào PBX. Mỗi điện thoại có thể được quay số trự tiếp mà không phải “quay số 9″.


Published:

PAGE TOP ↑