key system indicator

An on-screen status message displayed by many application programs that informs you which, if any, toggle keys are active on the keyboard.

chỉ thị trạng thái phím
Một thông báo trạng thái trên màn hình, đươc hiển thị bổ nhiều trính ứng dụng, để báo cho bạn các phím hai trạng thái nào (nếu có) đang hoạt động trên bàn phím.


Published:

PAGE TOP ↑