key in

To enter data by typing on keyboard.

key in
Nhập dữ liệu bằng việc gõ nhập trên một bàn phím.


Published:

PAGE TOP ↑