key driven

Any device that is activated by pressing keys.

điều khiển bằng phím
Một thiết bị được kích hoạt bởi việc nhấn các phím.


Published:

PAGE TOP ↑