key disk

A computer software protection scheme that requires the user to insert a specially encoded floppy disk before the program will start. This is intended to prevent the recipients of illegal copies of the program from running the program on their machines. Reject any program that employs a key disk copy-protection scheme. IAlthough software piracy is a serious problem and the overreaction of software publishers is understand-able,key disks penalize legitimate users. If the disk becomes unusable for any reason (and floppy disks fail frequently), the legitimate owners of the program will not be able to gain access to the program until a duplicate copy of the key disk is obtained from the software publisher and that might take two weeks.

đĩa chìa khóa
Một cách bảo vệ phần mềm máy tính, yêu cầu bạn phải đút một đĩa mềm đã được mã hóa đặc biệt vào ổ đĩa thì chương trính mới khỏi chạy đươc. Đây là phương pháp đề phòng người dùng bản sao chương trính lậu để chạy trên máy tính của mình. Hãy cẩn thận đối với các chương trình dùng cách bảo vệ bằng dĩa chìa khóa. Phương pháp đề phòng này nhằm trừng phạt những người sủ dụng phần mềm của người khác một cách bất họp pháp. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó mà dĩa khóa trở nên không dùng được nữa (dĩa mềm rất hay bị hỏng) thì bạn cũng sẽ không sủ dụng được chương trình cho đến khi nào nhận được một dĩa chìa khóa mới từ nhà xuất bản phần mềm đó điều này làm bạn mất đứt vài ba tuần.


Published:

PAGE TOP ↑