key command

A key combination (Alt-G,Ctrl-B,Command-M,etc.) used as a command to the computer.

lệnh phím
Một tổ hợp phím (Alt-Z,Ctrl-C,Command -M etc….) được sủ nhụ một lệnh cho máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑