key click

An audible feedback provided when a key is pressed. It may be adjustable by the user.

key click
Một sự phản hồi được cung cấp khi một phím được nhấn. Nó có thế được điều chỉnh bỏi người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑